01. Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej
i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 01 01    Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02    Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80    Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 04*  Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

01 03 05*   Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

01 03 06     Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 07*   Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08     Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09     Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

01 03 80*   Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

01 03 81     Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99     Inne nie wymienione odpady

01 04 07*   Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy  metali

01 04 08     Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09     Odpadowe piaski i iły

01 04 10     Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11     Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12     Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13     Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 80*   Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

01 04 81     Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 82*   Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

01 04 83     Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84*   Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

01 04 85     Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99     Inne nie wymienione odpady

01 05 04     Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05*   Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06*   Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07     Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08     Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

02. Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01 01     Osady z mycia i czyszczenia

02 01 03     Odpadowa masa roślinna

02 01 04     Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07     Odpady z gospodarki leśnej

02 01 10     Odpady metalowe

02 01 80*   Zwierzęta opadłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne 

02 01 83     Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99     Inne nie wymienione odpady

02 02 01     Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 03     Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

02 02 99     Inne nie wymienione odpady

02 03 01     Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02    Odpady konserwantów

02 03 03    Odpady poekstrakcyjne

02 03 04    Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80    Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81    Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82    Odpady tytoniowe

02 03 99    Inne nie wymienione odpady

02 04 01    Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02    Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80    Wysłodki

02 04 99    Inne nie wymienione odpady

02 05 01    Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80    Odpadowa serwatka

02 05 99    Inne nie wymienione odpady

02 06 01    Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02    Odpady konserwantów

02 06 03    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80    Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99    Inne nie wymienione odpady

02 07 01    Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02    Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03    Odpady z procesów chemicznych

02 07 04    Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80    Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99    Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

03. Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 
masy celulozowej, papieru i tektury

03 01 01*  Odpady kory i korka

03 01 04*    Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05    Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80*  Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81    Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99    Inne nie wymienione odpady

03 02 01*  środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 03*  Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05*  Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99    Inne nie wymienione odpady

03 03 01    Odpady z kory i drewna

03 03 02    Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05    Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07    Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08    Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09    Odpady szlamów defekosaturacyjnych

03 03 10    Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80    Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81    Szlamy z innych procesów bielenia

03 03 99    Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

04. Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01 01    Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02    Odpady z wapnienia

04 01 03*  Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

04 01 04    Brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05    Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu

04 01 06    Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07    Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08    Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09    Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99    Inne nie wymienione odpady

04 02 09    Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10    Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*  Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15    Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16    Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17    Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19*  Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20    Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21    Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22    Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80    Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99    Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

05. Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

05 01 02*   Osady z odsalania

05 01 03*   Osady z dna zbiorników

05 01 05*   Wycieki ropy naftowej

05 01 06*   Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07*   Kwaśne smoły

05 01 08*   Inne smoły

05 01 09*   Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*   Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*   Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13     Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14     Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*    Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16     Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17     Bitum

05 01 99     Inne nie wymienione odpady

05 06 01     Kwaśne smoły

05 06 03     Inne smoły

05 06 04     Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 80*   Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99     Inne nie wymienione odpady

05 07 01*   Osady zawierające rtęć

05 07 02     Odpady zawierające siarkę

05 07 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

06. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 01 01*   Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02*   Kwas chlorowodorowy

06 01 03*   Kwas fluorowodorowy

06 01 04*   Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05*   Kwas azotowy i azotawy

06 01 06*   Inne kwasy

06 01 99     Inne nie wymienione odpady

06 02 01*   Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*   Wodorotlenek amonowy

06 02 04*   Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05*   Inne wodorotlenki

06 02 99     Inne nie wymienione odpady

06 03 11*   Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*   Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14     Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*   Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16     Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99     Inne nie wymienione odpady

06 04 03*   Odpady zawierające arsen

06 04 04*   Odpady zawierające rtęć

06 04 05*   Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99     Inne nie wymienione odpady

06 05 02*   Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 02*   Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03     Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99     Inne nie wymienione odpady

06 07 01*   Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02*   Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*   Osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04*   Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99     Inne nie wymienione odpady

06 08 02*   Odpady zawierające niebezpieczne silikony

06 08 99     Inne nie wymienione odpady

06 09 02     Żużel fosforowy

06 09 03*   Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04     Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80     Fosfogipsy

06 09 81     Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99     Inne nie wymienione odpady

06 10 02*   Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99     Inne nie wymienione odpady

06 11 01     Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80     Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 81     Odpady z produkcji związków chromu

06 11 82     Odpady z produkcji związków kobaltu

06 11 83     Odpadowy siarczan żelazaowy

06 11 99     Inne nie wymienione odpady

06 13 01*   Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02*   Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03     Czysta sadza

06 13 04*   Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*   Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

07. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03 *    Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 04*     Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*    Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*    Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*     Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12      Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 80      Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99     Inne nie wymienione odpady

07 02 01*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03 *    Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04 *    Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08*     Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*     Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*    Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13     Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14 *    Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15     Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*     Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17     Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80     Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99     Inne nie wymienione odpady

07 03 01*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*     Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04*    Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*     Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*    Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*    Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11 *    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99     Inne nie wymienione odpady

07 04 01*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03*    Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04*   Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*     Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*     Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*    Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*     Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80*     Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

07 04 81     Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99     Inne nie wymienione odpady

07 05 0*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03*    Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04 *    Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*     Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*     Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*     Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13*     Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14     Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80*     Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81     Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99     Inne nie wymienione odpady

07 06 01*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*     Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04 *    Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*     Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*     Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*     Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80     Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81     Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99     Inne nie wymienione odpady

07 07 01*     Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03*     Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04*     Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07*     Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*     Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*     Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*     Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

08. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych
(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01 11*     Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12     Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*    Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14     Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*     Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16     Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*     Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18     Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*     Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20     Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*     Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99     Inne nie wymienione odpady

08 02 01     Odpady proszków powlekających

08 02 02     Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03     Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99     Inne nie wymienione odpady

08 03 07     Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08     Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12*     Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13     Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14*     Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15     Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*     Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*     Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18     Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*     Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80     Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99     Inne nie wymienione odpady

08 04 09*     Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10     Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*     Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12     Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*    Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14     Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*     Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16     Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*     Olej żywiczny

08 04 99     Inne nie wymienione odpady

08 05 01*     Odpady izocyjanianów

Na górę strony

09. Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 01*     Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*     Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*     Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*     Roztwory utrwalaczy

09 01 05*     Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06 *    Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07     Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08     Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra

09 01 10     Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*     Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12     Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13*     Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 80*     Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

10. Odpady z procesów termicznych

10 01 01     Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02     Popioły lotne z węgla

10 01 03     Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

10 01 04*     Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05     Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07     Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09*    Kwas siarkowy

10 01 13*     Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*     Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15     Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*     Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17     Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*     Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19     Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*     Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23     Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24     Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25     Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80     Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81     Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82     Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99     Inne nie wymienione odpady

10 02 01     Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02     Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10     Zgorzelina walcownicza

10 02 11*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15     Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80     Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81     Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99     Inne nie wymienione odpady

10 03 02     Odpadowe anody

10 03 04*     Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05     Odpady tlenku glinu

10 03 08*     Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*     Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*     Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16     Zgary z wytopu inne niż wymieniona w 10 03 15

10 03 17*     Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18     Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*     Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20     Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*     Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22     Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*     Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30     Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99     Inne nie wymienione odpady

10 04 01*     Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*     Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*     Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04*    Pyły z gazów odlotowych

10 04 05*    Inne cząstki i pyły

10 04 06*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99     Inne nie wymienione odpady

10 05 01     Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 03*     Pyły z gazów odlotowych

10 05 04     Inne cząstki i pyły

10 05 05*    Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*     Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11     Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80     Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99     Inne nie wymienione odpady

10 06 01     Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02     Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*     Pyły z gazów odlotowych

10 06 04     Inne cząstki i pyły

10 06 06*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80     Żużle szybowe i granulowane

10 06 99     Inne nie wymienione odpady

10 07 01     Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02     Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04     Inne cząstki i pyły

10 07 05     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99     Inne nie wymienione odpady

10 08 04     Cząstki i pyły

10 08 08*     Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09     Inne żużle

10 08 10*     Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11     Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*     Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13     Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14     Odpadowe anody

10 08 15*     Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16     Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19*     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20     Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99     Inne nie wymienione odpady

10 09 03     Żużle odlewnicze

10 09 05*     Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06     Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*     Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08     Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*     Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10     Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*     Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12     Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*     Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14     Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 1*5     Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16     Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 80     Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99     Inne nie wymienione odpady

10 10 03*     Zgary i żużle odlewnicze

10 10 05     Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06     Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*     Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08     Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*     Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10     Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*     Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12     Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*     Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14     Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*    Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16     Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99     Inne nie wymienione odpady

10 11 03     Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05     Cząstki i pyły

10 11 09*     Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10     Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*     Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12     Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*     Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14     Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*     Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20     Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80     Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 81*     Odpady zawierające azbest

10 11 99     Inne nie wymienione odpady

10 12 01     Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03     Cząstki i pyły

10 12 05     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06     Zużyte formy

10 12 08     Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*     Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12     Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13     Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99     Inne nie wymienione odpady

10 13 01     Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04     Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06     Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07     Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09*     Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10     Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11     Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14     Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80     Odpady z produkcji cementu

10 13 81     Odpady z produkcji gipsu

10 13 82     Wybrakowane wyroby

10 13 99     Inne nie wymienione odpady

10 14 01*     Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

10 80 01     Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02     Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03     Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04     Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05     Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06     Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

11. Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów
i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01 05*     Kwasy trawiące

11 01 06*     Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07*     Alkalia trawiące

11 01 08*     Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*     Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10     Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*     Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12     Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*     Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14     Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*     Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*    Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*     Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99     Inne nie wymienione odpady

11 02 02*     Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03     Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*     Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06     Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*     Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99     Inne nie wymienione odpady

11 03 01*     Odpady zawierające cyjanki

11 03 02*     Inne odpady

11 05 01     Cynk twardy

11 05 02     Popiół cynkowy

11 05 03*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*     Zużyty topnik 

11 05 99     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

12. Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01     Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02     Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03     Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04     Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05     Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*     Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*     Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*     Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*     Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 01 10*     Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*     Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13     Odpady spawalnicze

12 01 14 *    Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15     Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16 *    Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17     Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*     Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19*     Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*     Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21     Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99     Inne nie wymienione odpady

12 03 01*     Wodne ciecze myjące

12 03 02*     Odpady z odtłuszczania parą

Na górę strony

13. Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01 01*     Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04*     Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05*     Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09*     Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10*     Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*     Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*     Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*     Inne oleje hydrauliczne

13 02 04*    Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*     Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06 *    Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07 *    Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08 *    Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 01*    Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06*     Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07*     Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08*     Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 09*     Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

13 03 10*     Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 01*     Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*     Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*     Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 01*     Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*     Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*     Szlamy z kolektorów

13 05 06*     Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07*     Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*     Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07 01*     Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02*     Benzyna

13 07 03*     Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08 01*    Szlamy lub emulsje z odsalania

13 08 02*     Inne emulsje

13 08 80     Zaolejone odpady stałe ze statków

13 08 99*     Inne nie wymienione odpady

Na górę strony

14. Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 06 01*     CFC, HCFC, HFC

14 06 02*     Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*     Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04*     Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 06 05*    Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

Na górę strony

15. Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

 15 01 01     Opakowania z papieru i tektury

15 01 02     Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03     Opakowania z drewna

15 01 04     Opakowania z metali

15 01 05     Opakowania wielomateriałowe

15 01 06     Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07     Opakowania ze szkła

15 01 09     Opakowania z tekstyliów

15 01 10*     Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*     Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02*     Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03     Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Na górę strony

16. Odpady nie ujęte w innych grupach

16 01 03     Zużyte opony

16 01 04*    Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06     Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07*     Filtry olejowe

16 01 08*     Elementy zawierające rtęć

16 01 09*     Elementy zawierające PCB

16 01 10*     Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*     Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12     Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*     Płyny hamulcowe

16 01 14*     Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15     Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16     Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17     Metale żelazne

16 01 18     Metale nieżelazne

16 01 19     Tworzywa sztuczne

16 01 20     Szkło

16 01 21*     Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22     Inne nie wymienione elementy

16 01 99     Inne nie wymienione odpady

16 02 09*    Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*     Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*     Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*     Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13*     Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14     Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*     Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16     Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 03*     Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04     Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*     Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06     Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80     Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04 01*     Odpadowa amunicja 16 04 02 Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03*     Inne materiały wybuchowe

16 05 04*     Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05     Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*     Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07*     Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08*     Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09     Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 01*     Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*     Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*     Baterie zawierające rtęć

16 06 04     Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05     Inne baterie i akumulatory

16 06 06*     Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 08*     Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09*     Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99     Inne nie wymienione odpady

16 08 01     Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02*     Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03     Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04     Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05*     Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*     Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*     Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 01*    Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02*     Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03*     Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04     Inne nie wymienione substancje utleniające

16 10 01*     Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02     Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*     Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04     Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 01*     Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02     Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03*     Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04     Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*     Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06     Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80 01     Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01*     Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02     Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01*     Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02     Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

Na górę strony

17. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01     Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02     Gruz ceglany

17 01 03     Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*     Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07     Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80     Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81     Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82     Inne nie wymienione odpady

17 02 01     Drewno

17 02 02     Szkło

17 02 03     Tworzywa sztuczne

17 02 04*     Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 01*     Asfalt zawierający smołę

17 03 02     Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03*     Smoła i produkty smołowe

17 03 80     Odpadowa papa

17 04 01     Miedś, brąz, mosiądz

17 04 02     Aluminium

17 04 03     Ołów

17 04 04     Cynk

17 04 05     Żelazo i stal

17 04 06     Cyna

17 04 07     Mieszaniny metali

17 04 09*     Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*     Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

17 05 03*     Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04     Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*     Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06     Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*     Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08     Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01*     Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*     Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04     Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*     Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01*     Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02     Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01*     Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02*     Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

17 09 03*     Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Na górę strony

19. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 01 02     Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05*     Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06*     Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07*     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10*     Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*     Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12     Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*     Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14     Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15*     Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16     Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*     Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18     Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19     Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99     Inne nie wymienione odpady

19 02 03     Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04*    Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05*     Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06     Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07*     Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08*     Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*    Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10     Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11*     Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99     Inne nie wymienione odpady

19 03 04*     Odpady niebezpieczne częściowo

19 03 05     Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06 *    Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07     Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 04 01     Zeszklone odpady

19 04 02*     Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*     Nie zeszklona faza stała

19 04 04     Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 01     Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02     Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03     Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)

19 05 99     Inne nie wymienione odpady

19 06 03     Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04     Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05     Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06     Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99     Inne nie wymienione odpady

19 08 01     Skratki

19 08 02     Zawartość piaskowników

19 08 05     Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 06*    Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*     Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*     Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie    

19 08 09     Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10*     Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11*     Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12     Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13*     Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14     Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99 I    nne nie wymienione odpady

19 09 01     Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02     Osady z klarowania wody

19 09 03     Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04     Zużyty węgiel aktywny

19 09 05     Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06     Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99     Inne nie wymienione odpady

19 10 01     Odpady żelaza i stali

19 10 02     Odpady metali nieżelaznych

19 10 03*     Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04     Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*     Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06     Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 01*     Zużyte filtry iłowe

19 11 02 *    Kwaśne smoły

19 11 03*    Uwodnione odpady ciekłe

19 11 04*     Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05*     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06     Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07*     Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99     Inne nie wymienione odpady

19 12 01     Papier i tektura

19 12 02     Metale żelazne

19 12 03     Metale nieżelazne

19 12 04     Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05     Szkło

19 12 06*    Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07     Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08     Tekstylia

19 12 09     Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10     Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*     Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12     Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 01*     Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02     Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*     Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04     Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*    Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06     Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07 *    Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08     Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

Na górę strony

Odpady niebezpieczne oznaczone znakiem "*"


wykaz odpadów